Algemene voorwaarden

Reglement en voorwaarden van JTS Theaterplaats       

 

Deelname en inschrijving cursus, Betaling lesgeld

 1. JTS Theaterplaats biedt theateronderwijs aan jongeren en (jong-)volwassenen vanaf 4 jaar die geïnteresseerd zijn in toneelspelen en allerlei andere aspecten van theater maken in de breedste zin des woords. Zij krijgen de mogelijkheid hun interesse en talent te ontwikkelen en te verbreden.
 2. Er bestaat de mogelijkheid om één proefles te volgen. Daarvoor kan de aspirant-deelnemer het formulier “neem een proefles” van de website gebruiken. De proefles is gratis.
 3. Inschrijving voor de cursus dient schriftelijk te worden gedaan via het inschrijfformulier “schrijf je in voor de lessen”.
 4. Bij inschrijving gaat de cursist een vastgelegde afspraak aan die minimaal één cursusjaar geldt. Het volledige bedrag van het cursusgeld dient een week na inschrijving van de cursus te worden voldaan.
 5. Opzegging kan alleen schriftelijk - uiterlijk 1 juni van het lopende cursusjaar, dus voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar - onder vermelding van voor - en achternaam van de leerling en de groep.
 6. Restitutie van lesgeld bij het vroegtijdig afbreken van de cursus is niet mogelijk, tenzij de opzegging met wederzijdse goedkeuring en gebaseerd op bijzondere redenen, na een ruim tevoren gevoerd gesprek goedgekeurd is.

 

De lessen en repetities; Voorstellingen.

 1. De lessen van JTS Theaterplaats vinden wekelijks plaats op vaste, afgesproken tijden; extra lessen en/of repetities worden ruim tevoren onderling en met de leerlingen/ouders afgesproken.
 2. JTS Theaterplaats werkt met een vooraf samengesteld theaterleerplan. Alle lessen staan beschreven in dit plan.
 3. Aan de hand van het theaterleerplan kan een docent goed de ontwikkeling van de leerlingen observeren, de vorderingen in de gaten houden en mogelijk vastleggen in een rapportage.
 4. De docent draagt zorg voor een veilig en plezierig lesklimaat in de lessen.
 5. Van elke cursist wordt een positieve bijdrage aan de les en prettig gedrag verwacht.
 6. De leerling dient op tijd in de les aanwezig te zijn.
 7. Bij afwezigheid, door ziekte of om andere redenen, dient dit (ruim) tevoren schriftelijk te worden meegedeeld via de afgesproken weg (mail, telefoon, app).
 8. Het cursusjaar wordt afgesloten met een jaarlijkse eindvoorstelling of presentatie. Indien mogelijk en van toepassing vindt ook een tussentijdse voorstelling of presentatie plaats.
 9. Voor het kunnen bijwonen van een voorstelling of presentatie, wordt een toegangsprijs berekend. Bezoekers dienen hiervoor kaarten te reserveren. Het gaat om betaalde kaarten; betaling van de aangekochte kaarten verloopt via de website van Theaterplaats, tenzij anders vermeld is. 
 10. Als afsluiting van het cursusjaar wordt gekozen voor presentatie(dag) / een voorstelling / een afsluitende theaterdag of -weekend georganiseerd. De leerlingen kunnen dan in de spotlights staan en laten dan zien wat ze hebben geleerd.
 11. Het is de bedoeling dat alle leerlingen aan de afsluitende activiteit meedoen. Mocht een leerling niet mee kunnen doen, dan vragen wij ouders/verzorgers dit schriftelijk te melden via info@theaterplaats.nl 

Normen en waarden

 1. In de les staat veiligheid, zowel fysieke als mentale, centraal. Je veilig voelen is van groot belang om jezelf en je talent te kunnen ontwikkelen op het gebied van theater.
 2. Voor de gegarandeerde veiligheid is speelplezier de basis van alle gezamenlijke activiteiten.
 3. Tijdens de lessen geldt voor iedere docent en deelnemer: we respecteren elkaar en kunnen zijn wie we zijn.
 4. Uitschelden, roddelen en uitlachen en geweld zijn gedragingen die volstrekt niet passen in een veilig en plezierig lesklimaat. Leerlingen die deze regel overtreden, lopen het risico om de toegang tot de les geweigerd te worden. Uiteraard vindt restitutie van lesgeld in dit geval niet plaats.

Kleding

 1. Tijdens de les is het dragen van straatschoeisel niet toegestaan. Alle leerlingen dragen bijvoorbeeld antislipsokken of turnschoenen.
 2. Alle leerlingen dragen gemakkelijk zittende kleding.
 3. Het dragen van sieraden kan gevaarlijk zijn. Dit is niet toegestaan.
 4. Leerlingen kunnen eventueel waardevolle zaken als horloges en/of sieraden in bewaring geven, maar dit gebeurt op eigen risico. JTS Theaterplaats is niet aansprakelijk voor verlies en/of vermissing van waardevolle zaken.

Kijken in de lessen

 1. Bij een proefles, tijdens de lessen en bij de generale repetitie is het niet toegestaan dat ouders komen kijken, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt.
 2. Halverwege de cursus is er voor ouders, opa’s en oma’s, zusjes en broertjes en andere belangstellenden een kijkles op een specifieke datum. Daarvoor worden alle betrokkenen via de leerlingen uitgenodigd.

Fotos’en filmpjes

 1. Bij jeugdtheaterscholen in het algemeen en dus ook bij JTS  Theaterplaats is het gebruikelijk om tijdens de lessen, bij voorstellingen en presentaties foto’s en filmpjes te maken. Die filmmaterialen worden onder meer voor communicatieve doeleinden en voor PR gebruikt.  Uiteraard gaan we daar omzichtig mee om.
 2. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen en hun ouders/verzorgers geen bezwaar hebben tegen elke vorm van filmen en/of fotograferen en het gebruik hiervan voor onze communicatie en/of PR. Op het inschrijfformulier tekent ieder ouder/verzorger voor toestemming. Cursisten boven de 18 jaar tekenen ook zelf hiervoor.
 3. Een ouder/verzorger die zich niet kan vinden in deze afspraken. kan dit schriftelijk kenbaar maken via de mail info@theaterplaats.nl.

 

Hulpouders

 

 1. JTS Theaterplaats werkt met de hulp van ouders en vrijwilligers. Zij zijn een belangrijke schakel in ons theateronderwijs. Theaterplaats kan dan ook niet zonder hen! *
 2. Voordat de eindpresentaties / voorstellingen plaatsvinden, vraagt Theaterplaats of er vrijwilligers en ouders zijn die mee willen helpen met activiteiten zoals decor op- en afbouwen, hulp bij kostuums verzorgen, de begeleiding van kinderen voor, tijdens en na  de voorstelling en/of presentaties, het verzorgen van de bar etc. Te zijner tijd kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via de info@theaterplaats.nl.

 

 

*Bij jeugdtheaterscholen is veel werk te verzetten, niet alleen tijdens de les maar ook achter de schermen, bij voorstellingen en presentaties. Het is erg leuk en het zal u verrassen om mee te maken wat er zoal komt kijken bij het reilen en zeilen van een theaterschool. Ook bij  het maandenlang intensief voorbereiden en repeteren van een voorstelling of presentatie van de jeugdtheaterschool. Dit alles geldt niet alleen voor de kinderen, de spelers maar ook voor de professionele regisseur en theaterdocent, voor de licht- en geluidstechnici, decorontwerpers etc. 

 

 

Leiderdorp,  februari 2022

 

Theaterplaats